health

ควรตรวจซักครั้ง กับ Urine Organic Profile ร่างกายขาดอะไร ระบบเป็นอย่างไร รู้ได้หมด

มาตามที่เกริ่นไว้ในเพจว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องการตรวจ Urine Organic Profile หรือเรียกแบบเข้าใจง่าย คือการตรวจวิตามินและระบบต่างๆในร่างกายว่าปกติหรือไม่  การตรวจนี้จะมีในรพ.ใหญ่ๆหรือ คลินิกเฉพาะทางที่แพทย์มีความสามารถในการอ่านและ วิเคราะห์ค่าได้อย่างถูกต้อง เราเลือกมาที่ Klaire’ Clinic ตรงเอกมัย เพราะมีคนแนะนำ และราคาเมื่อเทียบกับรพ.แล้วค่อนข้างถูกกว่ามาก